Skip to main content Skip to footer

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1. Aan de volgende woorden in deze algemene voorwaarden met
een hoofdletter wordt de volgende betekenis toegekend:
a) Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene
Verkoopvoorwaarden van Allframe.
b) Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor
doeleinden die verband houden met zijn handels-,
ambachts- of beroepsactiviteit.
c) Derde Partij: de partij die via de Website haar producten
aanbiedt, hierin vertegenwoordigd door Allframe.
d) Koper: de partij die in het kader van deze voorwaarden
koopt, zijnde Consument of Zakelijke Koper.
e) Overeenkomst: iedere overeenkomst (op afstand) tussen
Verkoper en een Koper.
f) Product: het in de overeenkomst, waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, omschreven product dat
geleverd wordt.
g) Allframe: de partij die in het kader van deze
voorwaarden verkoopt, of optreedt als vertegenwoordiger
van een Derde Partij in de hoedanigheid van houder van de
Website.
h) Website: de omgeving waarop door Allframe en Derde
Partijen Producten worden aangeboden.
i) Verkoper: een Derde Partij die zij vertegenwoordigt en die
in het kader van deze voorwaarden via de Website
verkoopt,
j) Zakelijke Koper: koper niet zijnde Consument


Artikel 2 Identiteit Allframe
Allframe B.V.
Burgemeester van der Borchstraat 2
7451 CH Holten
Telefoon: 085 07 85 572
E-mail: info@allframe.nl


Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke
overeenkomst (op afstand) tussen Verkoper en Koper. Elk aanbod
wordt door Verkoper gedaan onder toepasselijkheid van deze
Algemene Verkoopvoorwaarden.
3.2 Ten aanzien van consumenten zijn in deze algemene
voorwaarden enkele specifieke afwijkende bepalingen
opgenomen. Voor het overige geldt dat ten aanzien van
consumenten deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
indien en voor zover zij niet in strijd zijn met enige
dwingendrechtelijke bepaling inzake algemene voorwaarden en
consumentenkoop.
3.3 Allframe optreedt op als agent voor een Derde Partij en zal
aan de Koper kenbaar maken wie de Derde Partij is. Deze
algemene voorwaarden gelden onverkort ten aanzien van de
Derde Partij. Allframe treedt op als bemiddelaar en handelt
voor rekening en risico namens de Derde Partij..
3.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, laat dit de
overige bepalingen onverlet.
3.5 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts
wanneer deze schriftelijk door Allframe aan Koper zijn
bevestigd.


Artikel 4 Het aanbod en informatie op de Website
4.1 Elk aanbod van Verkoper is vrijblijvend. Verkoper behoudt zich
het recht voor het aanbod aan te passen of te wijzigen.
4.2 Verkoper spant zich in om de aangeboden Producten volledig en
nauwkeurig te beschrijven in haar aanbod en op de Website. De
informatie op de Website zoals - onder meer maar niet uitsluitend
- prijzen, afbeeldingen, adviezen, (technische) tekeningen,
(product)films, en maten en gewichten van Producten wordt
slechts ter indicatie verstrekt. Koper kan hieraan geen rechten
ontlenen.
4.3 Alle Producten worden geleverd zonder toebehoren, hoe dan ook
genaamd, tenzij anders is vermeld.
4.4 Verkoper is niet gebonden aan druk – en zetfouten, kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod of in de informatie
op de Website.
4.5 Verkoper kan niet garanderen dat de op de Website weergegeven
kleuren exact overeenkomen met de daadwerkelijke kleur van
Producten.


Artikel 5 De Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper het
aanbod van Verkoper op de Website aanvaardt en voldoet aan de
gestelde (betalings-)voorwaarden.
5.2 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van Producten en
materialen.
5.3 Iedere Overeenkomst wordt gesloten met Allframe al dan niet
namens zichzelf of een Derde Partij.


Artikel 6 Levertijd
6.1 De levertijd geldt als bij benadering aangegeven.
6.2 De levertijd vangt aan wanneer de Overeenkomst tot stand is
gekomen en de overeengekomen betaling is verricht.
6.3 Verkoper spant zich in de leveringstijden na te komen.
Allframe is echter niet aansprakelijk voor de voor Koper uit
enige overschrijding van de leveringstijden voortvloeiende
schadelijke gevolgen, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid door
Verkoper is aanvaard of Verkoper niet aan haar
inspanningsverplichting heeft voldaan, te bewijzen door Koper.
6.4 Overschrijding van de levertijd geeft Koper geen recht de
Overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.


Artikel 7 Levering en overgang risico
7.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan
Allframe kenbaar heeft gemaakt.
7.2 De zaken zijn voor risico van de Koper vanaf het moment van
levering of vanaf het moment dat de zaken ter aflevering zijn
aangeboden doch zonder rechtsgeldige reden door de Koper niet
zijn afgenomen. In het laatste geval kan Allframe aanspraak
maken op een redelijke vergoeding voor de kosten van opslag.


Artikel 8 Retournames en herroepingsrecht
8.1 Verkoper neemt geen Producten retour, tenzij een Consument
beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Dit herroepingsrecht
voor een Consument is uitgesloten bij de koop van een
maatwerkproduct, nu deze op basis van een individuele keuze
van de Consument wordt vervaardigd.
8.2
Hetgeen in dit artikel is bepaald laat onverlet eventuele
aanspraken op grond van afgegeven (fabrieks-)garanties of non-
conformiteit.


Artikel 9 Betaling en prijs
9.1 Tenzij anders is overeengekomen dient Koper het volledige
aankoopbedrag vooraf te voldoen op de bankrekening van
Allframe.
9.2 Alle prijzen op de Website zijn exclusief omzetbelasting,
eventuele verwijderingsbijdrage en verzendkosten, tenzij op de
Website anders is aangegeven.
9.3 Als peildatum voor het niveau van loonkosten, materiaalprijzen en
belastingen e.d. wordt aangemerkt de datum van het aanbod.
9.4 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften en
beschikkingen van overheidswege, die na de dag waarop de
Verkoper zijn aanbieding heeft gedaan in werking treden, komen
voor rekening van de Koper, tenzij redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat Prefbmaat die gevolgen had kunnen voorzien op
die dag.
9.5 Verkoper is niet gebonden aan druk – en zetfouten of kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in prijzen. Verkoper is in een
dergelijk geval ook niet verplicht het Product voor de onjuiste prijs
te leveren.
9.6 De Koper is verplicht Verkoper onverwijld te wijzen op
onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens.
9.7 Wijzigingen van of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen
Overeenkomst zullen een wijziging van de overeengekomen prijs
met zich brengen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.


Artikel 10 Conformiteit en garantie
10.1 Verkoper staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de
Overeenkomst en de kwaliteit van de Producten voldoet aan de
(wettelijke) voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum
van het aanbod voor de betrokken Producten en/of materialen
gelden.
10.2 Verkoper is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke
geschiktheid van Producten voor individuele toepassing door
Koper of eventuele adviezen op de Website of het aanbod van
Verkoper ten aanzien van de toepassing of het gebruik van
Producten.
10.3 Op Producten wordt de (fabrieks-)garantie gegeven zoals die is
vermeld op de Website van Verkoper of in het aanbod van
Verkoper.
10.4 Een aanspraak uit hoofde van de afgegeven garantie of uit hoofde
van non-conformiteit vervalt indien Koper niet binnen redelijke
termijn na de ontdekking van de tekortkoming c.q. het gebrek
daarvan mededeling heeft gedaan aan Verkoper. Deze redelijke
termijn bedraagt voor een Consument twee maanden en voor een
Zakelijke Koper één maand. Iedere aanspraak vervalt in elk geval
vijf jaar na levering van het Product.
10.5 Koper dient de Producten bij ontvangst te controleren op zichtbare
gebreken en tekortkomingen.
10.6 Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst, dan is
Verkoper ter zijner keuze slechts gehouden de desbetreffende
Producten te vervangen of te herstellen. Indien vervanging of
herstel naar het oordeel van Verkoper niet van hem gevergd kan
worden, dan wel onmogelijk is, zal Verkoper de koopprijs
verminderen naar evenredigheid van het gebrek in het geleverde.
10.7 De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien de Productenzijn
verwerkt, omgepakt, of indien op enige andere wijze de
oorspronkelijke staat van de zaken is gewijzigd.
10.8 Een beroep op de garantie c.q. non-conformiteit is uitgesloten
voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:
a) Gebreken die bij (af)levering konden worden ontdekt;
b) Verwering en/of normale slijtage;
c) Abnormaal gebruik, onoordeelkundig gebruik of
onvoldoende (tijdig) onderhoud;
d) Installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen
door of namens Koper;
e) Onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en)
van het milieu;
f) Beschadigingen en/of gebreken die welke tijdens of na
levering zijn ontstaan door invloeden van buitenaf;
g) te hoog aangelegde bestrating en/of begroeiing;
h) brand, inbraak, molest of atoomrampen.
10.9 Door het opnieuw leveren, vervangen of herstellen van een
Product, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd. Ook
indien Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en
afname van gedane bestellingen bestaan.


Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 In geval van aansprakelijkheid van Verkoper is Verkoper nimmer
gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het
factuurbedrag van de betreffende levering.
11.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade,
schade van Koper als gevolg van de overschrijding van de
levertijd of schade van derden aan wie Producten zijn overgegaan
dan wel derden waarmee Koper heeft gecontracteerd.
11.3 Koper vrijwaart Verkoper van alle aanspraken van derden ter zake
van door Verkoper geleverde Producten waardoor die derden
schade mochten hebben geleden, ongeacht welke oorzaak of op
welk tijdstip die schade is ontstaan.


Artikel 12 Rechten van intellectuele eigendom
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Verkoper
de auteursrechten en alle rechten van (industriele) eigendom op
de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen en de
informatie op de Website.
12.2 De in lid 1 genoemde gegevens mogen zonder toestemming van
Verkoper niet verveelvoudigt, geopenbaard of anderszins worden
gebruikt door Koper.


Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle aan Koper
geleverde en te leveren Producten totdat volledige betaling is
ontvangen van alle koopprijzen, alsmede van eventueel door
Koper verschuldigde bedragen met betrekking tot
werkzaamheden die Verkoper in verband met deze
koopovereenkomst heeft uitgevoerd en van vorderingen wegens
het toerekenbaar tekortschieten door Koper in de nakoming van
zodanige overeenkomsten.
13.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Koper is
overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde
enig ander recht daarop verlenen. Het is Koper wel toegestaan de
onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten in het kader
van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en
feitelijk af te leveren.
13.3 Indien Koper tekortschiet in de nakoming van zijn
betalingsverplichting jegens Verkoper, of Verkoper goede grond
geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal
tekortschieten, is Verkoper bevoegd de onder
eigendomsvoorbehoud gexleverde zaken terug te nemen,
onverminderd diens recht op schadevergoeding. Een retentierecht
op die zaken komt Koper niet toe.


Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op deze voorwaarden en de Overeenkomst waar deze op van
toepassing zijn, dan wel de overeenkomsten die daaruit
voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Algemene
Voorwaarden of de Overeenkomst waarop deze van toepassing
zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.
14.3 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.